67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9, tel. 68 3884149, fax 68 3885427, zsbosekretariat@wp.pl
  WSO GIM
 

Uchwała Nr 7/2005

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim


z dnia 26 kwietnia 2005 roku


Wewnątrzszkolny System Oceniania

Gimnazjum

przy Zespole Szkół w Bytomiu Odrzańskim podstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

Akty prawne:


Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. Dziennik Ustaw Nr 95

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 2. Statut szkoły

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów dotyczy oceniania uczniów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Bytomiu Odrzańskim.

 § 2

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach

w tym zakresie;

 1. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 1. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 § 3

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na  rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


§ 4

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


ROZDZIAŁ II

Skala, sposób formułowania i kryteria ocen bieżących oraz rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych

§ 5

 Ocena bieżąca wyrażona jest w skali zamieszczonej w poniższej tabeli.

Symbol stopnia

Skrót literowy

Nazwa stopnia

1
ndst
niedostateczny
1+
ndst+

niedostateczny plus

2­­-
dop-

dopuszczający minus

2
dop
dopuszczający
2+
dop+

dopuszczający plus

3-
dst-

dostateczny minus

3
dst
dostateczny
3+
dst+

dostateczny plus

4-
db-

dobry minus

4
db
dobry
4+
db+

dobry plus

5-
bdb-

bardzo dobra minus

5
bdb

bardzo dobra

5+
bdb+

bardzo dobra plus

6
cel
celująca

 § 6

Śródroczna i roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna wyrażona jest w skali zamieszczonej w poniższej tabeli.

 

Symbol stopnia

Skrót literowy

Nazwa stopnia

1
ndst
niedostateczny
2
dop
dopuszczający
3
dst
dostateczny
4
db
dobry
5
bdb

bardzo dobry

6
cel
celujący

 § 7

 Kryteria poszczególnych ocen bieżących oraz rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zamieszczone są w poniższej tabeli.

 

Stopień
Kryteria
celujący

osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu

bardzo dobry

uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania

dobry

opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia

dostateczny

uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji)

dopuszczający

opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania dalsze kształcenie w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych

niedostateczny

uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych

 

ROZDZIAŁ III
ZASADY OCENIANIA

 § 8

Oceny bieżące wystawiane są za posiadaną wiedzę i umiejętności w ramach różnego rodzaju działań ucznia takich jak:

 1. prace klasowe (czas trwania do 90 minut w zależności od przedmiotów),

 2. sprawdziany ( czas trwania nie krócej niż 40 minut),

 3. testy,

 4. kartkówki (czas trwania od 10 – 20 minut),

 5. wypowiedzi ustne,

 6. praca w grupach,

 7. prace domowe (krótkie i długoterminowe)

 8. notatki w zeszytach przedmiotowych,

 9. aktywność na lekcji,

 10. różne działania praktyczne.

11.inne formy zgodne z przedmiotowym systemem oceniania

 § 9

1.W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów obowiązują następujące ustalenia:

 1. W klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych, w których nie otrzymują ocen niedostatecznych;

 2. Pierwszy dzień po przerwach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc), wakacyjnych i feriach zimowych, a także po kilkudniowych wycieczkach jest dniem bez ocen niesatysfakcjonujących ucznia;

 3. Po dłuższych i cięższych chorobach uczeń ma prawo do ustalenia przy pomocy wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu harmonogramu pierwszych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów;

 4. W przypadku ucieczki z lekcji uczeń może być pytany na następnych zajęciach edukacyjnych z materiału omawianego na tej lekcji.

 2.Sprawdziany i prace klasowe służą do diagnozowania osiągnięć uczniów z wiadomości i umiejętności, dotyczących co najmniej jednego działu.

3.Przy organizowaniu sprawdzianów i prac klasowych przestrzega się następujących zasad:

 1. Sprawdziany i prace klasowe są jedyną formą diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów z tego zajęcia edukacyjnego w danym dniu;

 2. Sprawdziany i prace klasowe są zapowiadane oraz wpisane do dziennika co najmniej na tydzień przed terminem ich przeprowadzenia;

 3. W razie nieobecności nauczyciela lub klasy w zapowiedzianym wcześniej dniu sprawdzianu i pracy klasowej, nauczyciel w porozumieniu z uczniami wyznacza ponownie termin, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie;

 4. W jednym tygodniu mogą być przeprowadzone tylko:

- na poziomie gimnazjum dwa sprawdziany lub prace klasowe.

5) Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin sprawdzianu lub pracy klasowej, przy czym

nie obowiązuje ust.3 punkt 4.

6) Nauczyciel zapowiadając sprawdzian lub pracę klasową ma obowiązek z góry określić zakres sprawdzanego materiału i kryteria oceniania.

 4. Przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych przestrzega się następujących zasad:

1) Nauczyciel zobowiązany jest:

 1. do ocenienia sprawdzianu, pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia, przy czy termin ten ulega wydłużeniu do 21 dni w przypadku prac literackich z języka polskiego,

 2. omówienia i analizy osiągnięć uczniów.

2)Czas określony w punkcie 1 a) może być przedłużony o czas nieobecności klasy lub nauczyciela w szkole.

3) W sytuacji niedotrzymania przez nauczyciela w/w terminu oceniania nauczyciel nie może wpisać do dziennika ocen niesatysfakcjonujących ucznia.

4)Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z danego sprawdzianu lub pracy klasowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.

5) Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem /.

6) Oceny ze sprawdzianów pisemnych wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym.

5. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

6. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie lub w pracy klasowej bez względu na przyczyny nieobecności, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w ciągu dwóch tygodni od terminu, w którym odbył się sprawdzian z zastrzeżeniem ust.1 punkt 3.

7. Przed zapowiedzianym sprawdzianem i pracą klasową uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania.

8. Sprawdziany i prace klasowe należy przeprowadzać systematycznie w ciągu całego semestru, nie należy ich kumulować w ostatnim miesiącu nauki.

9. Sprawdziany i prace klasowe należy przeprowadzać w takim terminie, aby uczeń znał ocenę co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją.

10. Kartkówki są niezapowiedzianą wcześniej formą diagnozowania osiągnięć uczniów z nie więcej, jak trzech ostatnich lekcji.

11.Przy organizowaniu kartkówki przestrzega się następujących zasad:

 1. Ocena z kartkówki ma rangę oceny z odpowiedzi ustnej;

 2. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania przed lekcją zwalnia go z pisania kartkówki.

 3. Kartkówki są jedyną formą odpytywania uczniów z przedmiotu w danym dniu.

 4. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawianiu.

12. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności

13. Z pisemnych prac sprawdzających określony zakres wiedzy ucznia wystawia się tylko jedną ocenę.

14.Odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzenia wiadomości uczniów, przy których przestrzegane są następujące reguły:

 1. Atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania się przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą;

 2. Odpowiedzi ustne będące formą sprawdzania bieżących wiadomości obejmują trzy ostatnie tematy, z zastrzeżeniem, że uczeń ma obowiązek wykazać się podstawowymi wiadomościami niezbędnymi do opanowania nowego materiału.

 § 10

 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 § 11

 Każdy nauczyciel przedmiotu określa i zapisuje w przedmiotowym systemie oceniania wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna.

 § 12

 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powinien brać pod uwagę wszystkie oceny, które uczeń uzyskał w danym semestrze z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnie z PSO.

2.Liczba ocen będących podstawą do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nie może

być mniejsza niż cztery.

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

 § 13

 Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 § 14

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 § 15

 Nauczyciel jest zobowiązany udostępnić rodzicom (prawnym opiekunom) na ich ustny wniosek sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

2. Prace klasowe i sprawdziany nauczyciel przechowuje do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 § 16

 W Gimnazjum i LO stosowane są następujące formy przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów:

 1. kontakty bezpośrednie nauczyciela wychowawcy, nauczyciela przedmiotu z rodzicami – zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, indywidualne rozmowy;

 2. kontakty pośrednie – rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna, adnotacje w zeszycie przedmiotowym.

 § 17

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 18

 Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 § 19

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postępy w sprawności.

 § 20

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z czynnych zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor może wyrazić zgodę na nieobecność tego ucznia na zajęciach odbywających się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

 § 21

 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 § 22

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

  ROZDZIAŁ IV

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 § 23

 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

 § 24

Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 § 25

 Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.

 § 26

 Semestr I rozpoczyna się zgodnie z planem organizacyjnym roku szkolnego, a kończy klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku.

 § 27

 Ocenianie w drugim semestrze rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwszy semestr.

 § 28

 Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych

 § 29

 

Na trzy tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej lub nieklasyfikowania kolorem zielonym do dziennika.

 2. Wychowawca klasy na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub nieklasyfikowaniu dziecka.

 3. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych

i rocznych ocenach niedostatecznych w formie pisemnej.

 § 30

 Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczeń może podwyższyć na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu i zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

 § 31

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

  

ROZDZIAŁ V
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 § 32

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli opuścił 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 § 33

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

 § 34

 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych za zgodą rady pedagogicznej.

 § 35

 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwrócić się do rady pedagogicznej z pisemną prośbą o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego co najmniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

 § 36

 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza nauczyciel danego przedmiotu po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 1. w przypadku I semestru - w ciągu jednego miesiąca od zakończenia semestru

( kontynuuje naukę w II semestrze)

2. w przypadku II semestru - nie później niż do końca czerwca.

 § 37

 Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego za II semestr, dyrektor szkoły wyznacza następny termin, jednak nie późniejszy niż 30 sierpnia.

 § 38

Uczeń niesklasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej i powtarza najwyższą programowo klasę, do której uzyskał promocję.

§ 39

 Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 § 40

 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 § 41

 Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany zobowiązany jest podać uczniowi zagadnienia egzaminacyjne obejmujące treści nauczania za okres, z którego nie został sklasyfikowany.

 § 42

 Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby umożliwiły uczniowi wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów wymagań.

 § 43

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.

 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 44

 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 33, § 34 i § 43 ust.1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 § 45

 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 43 ust. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dlaodpowiedniej klasy.

 § 46

 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 § 47

 Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 44, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 § 48

 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 49

 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, skład komisji;

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 § 50

 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §52.

 § 51

 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

ROZDZIAŁ VI
ZASADY ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 § 52

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeliuznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 § 53

 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 § 54

 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 § 55

 Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 54 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 § 56

 Nauczyciel, o którym mowa w § 53lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 § 57

 Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 § 58

 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 54, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 

ROZDZIAŁ VII
EGZAMIN POPRAWKOWY

 § 59

 Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.

 § 60

 W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów.

 § 61

 Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

 § 62

 Nauczyciel zobowiązany jest w pierwszym tygodniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dać uczniowi zakres wymagań edukacyjnych objętych egzaminem.

 § 63

 Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 § 64

 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator

 2. nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia - członek komisji

 3. dyrektor szkoły - przewodniczący komisji

 § 65

 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;

 2. termin egzaminu poprawkowego;

 3. pytania egzaminacyjne;

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 § 66

 Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 § 67

 Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 § 68

 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 69

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 § 70

 W przypadku zgłoszenia przez rodzica (opiekuna) zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur oceniania klasyfikacyjnego.

ROZDZIAŁVIII

ZASADY PROMOWANIA

§ 71

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 § 72

 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 § 73

 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 § 74

 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymują z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 75

 Uczeń kończy gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

 2. w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

ROZDZIAŁ IX
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 § 76

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO)opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

 

§ 77

 

Nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi szkoły PSO w ustalonym przez dyrektora terminie, celem zatwierdzenia go.

 § 78

Zatwierdzony przez dyrektora PSO jest częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania i stanowi dokument regulujący pracę szkoły.

 

§ 79

 

Przedmiotowy system oceniania obejmuje:

1. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

2. zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania)

3. wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

 

§ 80

Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do WSO

 

                         ROZDZIAŁ X

Zasady oceniania zachowania

§ 81

 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 § 82

 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom

 

§ 83

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe;

 2. bardzo dobre;

 3. dobre;

 4. poprawne;

 5. nieodpowiednie;

 6. naganne.

 

§ 84

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, biorąc pod uwagę

 1. własne obserwacje,

 2. opinie nauczycieli,

 3. opinie uczniów danej klasy,

 4. samoocenę ucznia.

2.Do uzyskania informacji zwrotnych od ucznia, zespołu klasowego dopuszcza się stosowanie ankiet lub innych technik socjometrycznych.

3.Uwagi dotyczące zachowania danego ucznia powinny być zgłoszone wychowawcy klasy lub wpisane

do dziennika lekcyjnego przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a nie w trakcie jej trwania.

 

§ 85

 

Kryteria oceny zachowania zawiera poniższa tabela.

 

Ocena zachowania

Kryteria

 

 

 

 

 

 

 

Wzorowa

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. nienagannie zachowuje się w szkole i poza nią,

 2. reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy),

 3. aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez szkolnych i klasowych oraz bierze udział w akcjach organizowanych przez szkołę,

 4. przestrzega zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych,

 5. jest wzorem systematycznej pracy,

 6. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy szkoły i środowiska,

 7. pomaga innym,

 8. dba o mienie własne i cudze,

 9. szanuje i chroni środowisko naturalne,

 10. jest uczciwy – przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,

 11. stosuje formy grzecznościowe,

 12. nie używa wulgaryzmów,

 13. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na zajęcia,

 14. nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. przestrzega zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych.

 2. chętnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez szkolnych i klasowych oraz bierze udział w akcjach organizowanych przez szkołę,

 3. bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,

 4. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy szkoły i środowiska,

 5. dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

 6. jest systematyczny w nauce,

 7. jest uczciwy – oddaje do oceny prace wykonane samodzielnie,

 8. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

 9. jest kulturalny w szkole i poza nią, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

 10. stosuje formy grzecznościowe,

 11. nie używa wulgaryzmów,

 12. jest prawdomówny nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

 13. szanuje mienie własne i cudze,

 14. pomaga innym,

 15. nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,

 16. nie ulega nałogom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. stara się przestrzegać zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych,

 2. stara się angażować w prace na rzecz klasy szkoły i środowiska,

 3. uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

 4. wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

 5. pracuje na miarę swoich możliwości,

 6. dba o mienie własne i cudze,

 7. pomaga innym,

 8. jest prawdomówny,

 9. stosuje podstawowe formy grzecznościowe,

 10. zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom , innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,

 11. systematycznie uczęszcza na zajęcia, stara się usprawiedliwiać wszystkie nieobecności na bieżąco,

 12. nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,

 13. nie ulega nałogom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości,

 2. nie zawsze przestrzega zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych,

 3. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,

 4. nie zawsze angażuje się w działanie prowadzone na terenie szkoły i klasy, nie wykazuje własnej inicjatywy,

 5. zna, ale nie zawsze stosuje podstawowe formy grzecznościowe w szkole i poza nią,

 6. stara się nie używać wulgarnych słów,

 7. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,

 8. w ciągu semestru otrzymał uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości,

 9. zdarza się mu uczestniczyć w kłótniach i konfliktach,

 10. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności i spóxnienia,

 11. stara się nie ulegać nałogom.

 

 

 

 

 

 

Nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. wielokrotnie dopuszczał się łamania zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych,

 2. lekceważy obowiązki szkolne,

 3. samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

 4. nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły,

 5. przejawia brak szacunku wobec innych,

 6. wykazuje brak kultury w szkole i poza nią – jest arogancki, agresywny, wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów,

 7. dopuścił się zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej,

 8. w ciągu semestru otrzymał uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

 9. uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się na nie, ucieka z zajęć lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Naganna

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. lekceważy obowiązki szkolne,

 2. nie przestrzega zapisów Statutu szkoły i innych uregulowań wewnątrzszkolnych,

 3. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

 4. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenia, zastraszenia,

 5. rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

 6. nagminnie opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia, wielokrotnie spóźnia się na zajęcia,

 7. bierze udział w bójkach i kradzieżach,

 8. wykazuje brak kultury w szkole i poza nią, używa wulgarnego słownictwa,

 9. działa w nieformalnych grupach,

 10. używa tytoniu, alkoholu i innych używek,

 11. nie wykazuje poprawy zachowania mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,

 12. pozostaje pod dozorem kuratora lub policji.

 

 

§ 86

 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 87

 

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

§ 88

 

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 1. wychowawca klasy,

 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 3. pedagog szkolny,

 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 5. przedstawiciel rady rodziców.

 

§ 89

 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 90

 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 91

 

Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 92

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.

 

§ 93

 

 1. Ewaluacja funkcjonowania WSO odbywa się za pomocą ankiet ewaluacyjnych dla poszczególnych społeczności szkolnych (uczniowie, nauczyciele, rodzie, dyrekcja).

 2. Ewaluacja WSO powinna odbywać się co najmniej jeden raz w ciągu trzech lat nauki.

 

§ 94

 

Za funkcjonowanie WSO odpowiedzialni są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Samorząd Uczniowski

 

§ 95

 

Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor Szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

§ 96

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli:

   1. w sekretariacie szkoły

   2. w bibliotece szkolnej

 § 97

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest jednym z podstawowych szkolnych dokumentów prawa oświatowego.

  § 98

PSO musi być zgodny z WSO.

  § 99

W sprawach nie ujętych w WSO obowiązuje rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004 r.

 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright 2008-2010 by Bogdan Banaś