67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9, tel. 68 3884149, fax 68 3885427, zsbosekretariat@wp.pl
  Zamówienia Publiczne
 


Bytom Odrzański: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim

Numer ogłoszenia: 401206 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespól Szkół im. J. Wybickiego , ul. Kościelna 9, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884149, faks 068 3885427.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsbo.pl.tl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim z podziałem na części, tj.: Część nr 1 - Dostawa pieczywa, Część nr 2 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych, Część nr 3 - Dostawa warzyw i owoców, Część nr 4 - Dostawa ryb, Część nr 5 - Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, Część nr 6 - Dostawa nabiału, Część nr 7 - Dostawa jaj. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 7 części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1 -3.7 do SIWZ. Informacje ogólne dla części 1-7: dostarczany towar winien być świeży, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych, lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.1. Podane w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmian asortymentowych w obrębie części lub pomiędzy częściami w ramach limitu finansowego. Ceny zawarte w ofercie, tj. w formularzach cenowych (załącznik nr 4.1 - 4.7) winny być stałe, mogą ulec zmianie jedynie w wymienionych poniżej przypadkach o wielkość wskaźnika: - stawki podatku VAT, - kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 5%, podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu, na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np.: rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Wykonawcy dostarczą towar do stołówki Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim, na ul. Kościelną 9. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie przy ul. Kościelnej 9..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.00.00.00-8, 03.11.00.00-5, 15.20.00.00-0, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 01.24.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) zmiana następuje w obrębie części przedmiotu zamówienia lub pomiędzy częściami; c) zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości umowy. 2) w stosunku do osób: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych. 3) inne: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany umowy. b) w przypadku zmiany powyżej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, - o wielkość tegoż wskaźnika, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen - zmiany umowy. c) w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy. d) w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych. e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty lub skróci termin realizacji zadania). 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsbo.pl.tl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół ul. Kościelna 9 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół ul. Kościelna 9 67-115 Bytom Odrzański (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pieczywa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy pieczywa określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.1 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa artykułów ogólnospożywczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy artykułów ogólnospożywczych określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.2 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy warzyw i owoców określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.3 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.11.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa ryb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy ryb określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.4 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.5 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.5 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa nabiału.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy nabiału określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.6 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa jaj.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy jaj określony jest szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.7 i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.24.20.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Bytom Odrzański, dnia 29.12.2009 r.

 

Nasz znak: ZP – 20/3/09

 

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 238467 - 2009, z dnia 09.12.2009 r.

 

Zamawiający:

Zespół Szkół im. J. Wybickiego

ul. Kościelna 9

67-115 Bytom Odrzański

 

Tel. 068/388-41-49, fax 068/388-54-27

e-mail: zsbosekretariat@wp.pl

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w prowadzonym przez Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, złożonej przez Wykonawcę:

 

Barbara Walentowska

67 – 115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 12

Produkcja Hamburgerów i Kebaba

Sprzedaż Art. Rolno-Spożywczych

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu, zawierała cenę: 75.352,67 zł brutto.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zsbo.pl.tl od dnia 29.12. 2009 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Stefania Mirecka
SIWZ
formularz ofert zał 1
form. cenowe części od 1 do 7
form. cenowe część 2
form. cenowe część 3
form. cenowe część 4
form. cenowe część 5
form. cenowe część 6
form. cenowe część 7
Opisy od części 1 do 7
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
Oświadczenie zał 3
Umowa zał 4
Podwykonawcy zał 5 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright 2008-2010 by Bogdan Banaś