67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9, tel. 68 3884149, fax 68 3885427, zsbosekretariat@wp.pl
  Statut
 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

w Bytomiu Odrzańskim

Rozdział I. Nazwa i siedziba Szkoły

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9.

§ 1

Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim został powołany na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr VII/43/99.

§ 2

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.

 2. Gimnazjum Publiczne w Bytomiu Odrzańskim.

   

§ 3

Siedziba Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim 67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9

§ 4

Obwód Szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa: teren miasta i gminy Bytom Odrzański.

 2. Gimnazjum: teren miasta i gminy Bytom Odrzański.

  Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie z poza obwodu pod warunkiem wolnych miejsc. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor Zespołu Szkół.

 3. Uczniowie z obwodu gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim mogą uczęszczać do innych gimnazjów poza obwodem, jeśli będzie zgoda dyrektora wybranej placówki.

§ 5

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Bytom Odrzański.


§ 6

Nadanie lub zmianię nazwy szkoły może dokonać organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 7

Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy szkoły.

§ 8

Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

Rozdział II. Cele i zadania ogólne Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim
    - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.

§ 9

Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz programów wychowawczych dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 1. W zakresie nauczania zapewniają uczniom:

 • naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem

 • poznanie wymaganych pojęć i wiadomości

 • zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacje nauki na następnym etapie kształcenia

 • prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści

 • kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności

 • kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności

 • kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego

 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, także w sposób integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie

 • stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej oraz w zasady życia społecznego

 1. W zakresie kształtowania umiejętności uczniów przez:

  • odnoszenie do praktyki, tam gdzie to możliwe, zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze konkretnych działań

  • rozwój umysłowych i psychicznych sprawności oraz osobistych zainteresowań

  • kształtowanie umysłowych i psychicznych cech warunkujących zdolność do rozwiązywania problemów poznawczych, do projektowania działań sprawnej realizacji i odpowiedzialności za skutki, do negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów,

  • umiejętność organizowania sobie nauki i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własne wykształcenie,

  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz umiejętność posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji,

  • umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji w ramach procedur demokratycznych oraz skuteczności działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, umiejętność pracy w grupie,

  • umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, zdolność do publicznych wystąpień, bezkonfliktowej prezentacji i obrony własnych opinii, znajomość różnych form, środków i metod komunikacji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,

 

  • przyswojenie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.

 1. W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego ucznia.

 1. tworzenie w szkołach środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

 2. rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

 3. dążenie do podjęcia świadomości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym

 4. pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu do osiągania wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie

 5. uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych

 6. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości

 7. kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz działania na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.


§ 10

Sposoby wykonywania zadań szkół:

 1. Działalność edukacyjna szkół określana jest przez:

 • program nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum obejmujące całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

 • program wychowawczy dla szkoły podstawowej i gimnazjum opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli,

 • program profilaktyczny,

 • WSO.

 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:

 • prowadzenie nauki religii lub etyki,

 • kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych,

 • organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych,

 1. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, którą zapewnia pedagog szkolny, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Soli oraz inne poradnie i specjaliści oraz wychowawcy klas przez:

 • rozpoznanie trudności w nauce, niepełnosprawności fizycznej oraz potrzeb materialnych ucznia

 • skierowanie ucznia do specjalistów

 • ścisłą realizację zadań zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi

 1. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uwzględniające możliwości szkół poprzez:

 • korzystanie z normalnego toku nauczania w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub inną opinię specjalisty,

 • nauczanie w klasie integracyjnej,

 • nauczanie indywidualne.

Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

 1. Zasady bezpieczeństwa:

 • nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach,

 • nauczyciel pełni dyżur na zasadach organizacyjno - porządkowych ustalonych przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną zgodnie z zasadami bhp,

 • uczniowie uczęszczający do szkoły w każdym roku szkolnym muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie szkoły , organizowane przez szkołę poza jej siedzibą mogą odbywać tylko przy udziale nauczyciela,

 • szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym , opiekę nad dziećmi w czasie przewozów sprawuje wyznaczony opiekun,

 • wychowawcy klas najniższych mają obowiązek wprowadzenia i przystosowania uczniów do pracy w szkole,

 • uczniom klas najniższych zapewnia się naukę w klaso- pracowniach oraz stałego nauczyciela uczącego przedmiotów objętych programem nauczania i sprawującego opiekę podczas przerw.

  6. Zasady promocji ochrony zdrowia:

 • promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach , okresowymi badaniami, kontrolami oraz przeprowadzeniem szczepień i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się pielęgniarka szkolna,

 • w szkole podstawowej i gimnazjum realizowane są ścieżki prozdrowotne,

 • szkoły pozostają w stałym kontakcie z placówkami ochrony zdrowia w przypadku uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchów, słuchu i wzroku, a także z rodzicami tych uczniów,

 • popiera wszelka działalność mającą na celu promocję zdrowia w tym działalność grupy PCK na terenie szkół.

§ 11

W szkołach istnieje możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Organizację tego typu działalności określają wewnatrzszkolne zasady wprowadzania innowacji.

§ 12

Szkoły organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniające ich potrzeby rozwojowe:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

 • koło zainteresowań,

 • zajęcia sportowe,

 • zajęcia fakultatywne,

 • zajęcia świetlicowe,

 • inne zajęcia pozalekcyjne.


§ 13

Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom , którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Za działanie opiekuńcze odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny, wychowawcy, poradnia psychologiczno - pedagogiczna i inne poradnie, komisja opiekuńczo - wychowawcza, w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, a w miarę potrzeb z organami pomocy społecznej i wolontariuszami.

Udzielanie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:

 • rozpoznanie niepełnosprawności,

 • rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia,

 • kierowanie do specjalistów,

 • ścisłą realizacje zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi,

 • umożliwianie korzystania z normalnego toku nauczania uczniom niepełnosprawnym w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej i możliwości szkoły,

 • organizowanie zajęć świetlicowych, klubowych i innych form spotkań z uczniami po lekcjach w miarę możliwości szkoły,

 • zapewnienie uczniom możliwości spożycia gorącego napoju i obiadów w stołówce szkolnej; odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy i intendentem, z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki żywienia.

§ 14

Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania wychowania i profilaktyki przez:

 • współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,

 • udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły,

 • współpracy ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

 • uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły,

 • wspólne rozwiązywanie spraw wynikających na forum szkoły,

 • współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez sportowych i innych,

 • udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

 • organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców,

 • udzielanie rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych klasy i szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 • udzielania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 • organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 • szkoła udziela porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

 

Rozdział III. Organy Zespołu Szkół

§ 15

Organami Zespołu Szkół są:

 • dyrektor Zespołu Szkół,

 • rada pedagogiczna,

 • rada rodziców,

 • samorząd uczniowski,

§ 16

Szkołą kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin.

 1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

 2. Kompetencje dyrektora szkoły:

 • dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,

 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

 • realizuje uchwały rady pedagogicznej,

  • wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty.

   3. Dyrektor decyduje o sprawach:

 • przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy lub oddziału,

 • zwalniania uczniów od zajęć szkolnych na okres dłuższy niż trzy dni,

 • wstrzymanie wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją rady pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy przez rade pedagogiczną,

 • sporządzenie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji o działalności szkoły,

 • zwoływanie zebrań rady pedagogicznej,

 • zawieszanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego lub sprawującego nadzór; zawieszenia lub uchylenia uchwał i decyzji rady rodziców oraz organizacji uczniowskich sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

 • przyznawania nagród dyrektora,

 • nawiązywania i rozwiązywania umów o prace,

 • wymierzania kar porządkowych pracownikom,

 • zatrudniania, awansowania i zwalniania oraz zakresów czynności pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługi,

 • powierzanie czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły,

 • przydzielania stałych prac i zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć kierując się potrzebami szkoły,

 • przydziału godzin ponadwymiarowych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie uwzględniając potrzeby szkoły,

 • zatwierdza po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną plan wykorzystania środków finansowych, wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, dodatków oraz innych form uznania, a także propozycje prowadzenia eksperymentów i badań naukowych,

 • inne podstawowe zadania dyrektora szkoły opisane są w ustawie o systemie oświaty (art.39)

§ 17

Kompetencje rady pedagogicznej.

 1. Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół tworzą nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum .

 2. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 4. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 7. Możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 8. W przypadkach określonych w pkt. 7 organ prowadzący albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały.

 9. Rada pedagogiczna pracuje według ustalonego regulaminu oraz realizuje zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty.

 10. Uchwały rady pedagogicznej mają postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wyniki głosowania) odnotowane są w protokóle z posiedzenia rady.

 11. Obowiązuje zasada odrębności posiedzeń Rady Pedagogicznej poszczególnych szkół należących do Zespołu Szkół.

 12. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzą oddzielne protokoły posiedzeń oraz księgi uchwał Rady Pedagogicznej.

 13. W przypadkach szkoleń jak również spraw dotyczących Zespołu Szkół dopuszcza się połączenie rad pedagogicznych ww. szkół. Decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół. Protokoły z ww. posiedzeń znajdują się w księdze protokołów SP, Gim. i LO.

§ 18

W Zespole szkół działa rada rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 1. Kompetencje rady rodziców:

 • występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,

 • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,

 • opiniuje dokumenty wewnątrzszkolne (statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, szkolny program profilaktyki).

 1. Kadencje rady rodziców ustala regulamin.

 2. Dopuszcza się możliwość utworzenia odrębnej rady rodziców szkoły podstawowej i rady rodziców gimnazjum.


§ 19

Samorząd uczniowski.

 1. W Zespole Szkół działa samorząd uczniowski szkoły podstawowej i samorząd uczniowski gimnazjum.

 2. Uprawnienia samorządu uczniowskiego określa ustawa i niektóre przepisy wykonawcze Ministra Edukacji Narodowej.

 3. Samorząd uczniowski posiada własny regulamin pracy.

 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Samorząd może przedstawić dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania jego celem, treścią i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania referendum, plebiscytów,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawo do opiniowania dokumentów wewnątrzszkolnych (statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, szkolny program profilaktyki).

Prawa i obowiązki ucznia

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 • zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

 • ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru, środków dydaktycznych,

 • wpływanie na życie szkoły przez działalność SU oraz innych organizacji działających w szkole,

 • korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi,

 • przedstawiania wychowawcy klasy nauczycielom i dyrektorowi swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,

 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej godności osobistej,

 • do inicjatywy społecznej i obywatelskiej,

 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 • reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,

 • do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,

 • do ubiegania się o bezpłatne obiady jeżeli żyje w trudnych warunkach socjalno - bytowych,

 • do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,

 • do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a wciągu tygodnia nie więcej niż dwie; klasówki, sprawdziany i dyktanda. Terminy winny być podane z tygodniowym wyprzedzeniem; w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie wolno przeprowadzać klasówek i sprawdzianów, uczeń musi znać oceny półroczne i końcowe tydzień przed wystawieniem,

 • do pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły jeżeli uważa, że wystawiona ocena okresowa lub końcowa z danego przedmiotu jest zaniżona nie później niż tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji,

 • do dodatkowej pomocy nauczyciela gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności, a także do pomocy ze strony kolegów w tym zakresie.

2. Uczeń ma obowiązek:

 • wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,

 • rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,

 • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,

 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

 • dbania o honor i tradycje szkoły , współtworzenie jej autorytetów,

 • godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

 • dbania o piękno mowy ojczystej,

 • okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

 • okazywania szacunku kolegom,

 • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

 • szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

 • poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

 • zachowania tajemnicy korespondencji i spraw osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

 • odrzucenia palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,

 • dbania o czystość i schludność osobistą,

 • noszenia obowiązującego mundurka szkolnego z logo szkoły,

 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

 • nie włączać i korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (urządzenie, telefon muszą być schowane) podczas zajęć dydaktycznych,

 • nie nagrywania, nie robienia zdjęć wszelkimi urządzeniami elektronicznymi,

 • starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

 • przestrzegania zasad regulaminu szkoły.

 

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać bez wezwania, swoich nieobecności

przedkładając wychowawcy do 14 dni :

- własne pisemne wyjaśnienie - / 18 lat ucznia /

- pisemne usprawiedliwienie jednego z rodziców / opiekunów /

- zaświadczenie lekarskie w przypadku określonych odrębnymi przepisami.

 

Decyzję o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną podejmuje wychowawca.

Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora.

 

§ 20

Każdemu z organów szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji.

§ 21

W celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły organy szkoły są zobowiązane do powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konfliktu. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Komisja działa zgodnie z zasadami ustalonymi przez siebie. Komisję powołuje dyrektor szkoły.

§ 22

Organy szkoły informują o podejmowanych decyzjach lub planowanych działaniach.

 

§ 23

W szkole która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

Rozdział IV. Organizacja Zespołu Szkół

Szkoła Podstawowa

§ 24

W szkole podstawowej edukacja przebiega w dwóch etapach:

 1. etap I - klasy I - III szkoły podstawowej.

 2. etap II - klasy IV - VI szkoły podstawowej.

§ 25

Kształcenie na etapie I klas I - III szkoły podstawowej ma charakter zintegrowany i jest łagodnym przejściem z wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

 1. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu dostosowując część zajęć i przerw do aktywności uczniów.

 2. Nauczyciel układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.

 3. W każdym dniu procesu dydaktyczno - wychowawczego powinny wystąpić zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić przynajmniej cztery godziny.


§ 26

W drugim etapie edukacji wprowadza się obok przedmiotów i bloków przedmiotowych ścieżki edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym zgodne z podstawą programową.


§ 27

W szkole zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.

§ 28

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzieli się na dwa semestry:

 • Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


§ 29

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny do 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły włącznie z liczba stanowisk kierowniczych, ogólna liczba przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 30

Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być mniejsza niż 18 a nie większa niż 26. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 5. W przypadku naruszania podstawowych obowiązków nauczyciela wychowawcy rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o jego zmianę. Wniosek, o którym mowa powinien zawierać udokumentowane zastrzeżenia, wyrażające wolę większości rodziców. W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje w terminie 14 dni komisję w składzie: dyrektor lub jego zastępca, członek rady pedagogicznej, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele rodziców. Komisja bada zasadność zastrzeżeń, a ostateczną decyzje podejmuje dyrektor.

 6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.

 7. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach powyżej 28 uczniów.

 8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 28 uczniów podziału na grupy na zajęciach. o których mowa w pkt 7 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 - 26 uczniów.


§ 31

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 32

Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 33

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 34

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

§ 35

W szkole mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III,

 • koła zainteresowań w zależności od możliwości szkoły,

 • zajęcia nadobowiązkowe,

 1. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

 2. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.

 3. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych liczba uczestników nie może być niższa niż 12 uczniów.

§ 36

Decyzje o skierowaniu ucznia do szkoły przysposobienia zawodowego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek uchwały rady pedagogicznej.

§ 37

Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 38

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowane w miarę potrzeb. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 39

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi oraz uczniami rozpoczynającymi lekcje później lub kończącymi wcześniej świetlica sprawuje w godzinach od 7.00 - 14.45.

§ 40

Organizacja i zadania biblioteki szkolnej:

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną i mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Prowadzi i opracowuje zbiory.

 3. Prowadzi przysposobienie czytelniczo - informacyjne.

 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas lekcji i po ich zakończeniu.

 5. Zadania nauczyciela - bibliotekarza:

 • gromadzenie zbiorów,

 • ewidencja zbiorów,

 • opracowanie biblioteczne,

 • selekcja zbiorów,

 • konserwacja,

 • organizacja udostępniania,

 1. Inne zadania pracy bibliotekarza określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

§ 41

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 3. Zadania nauczyciela wychowawcy:

  • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, imprez, szkolnych i klasowych,

  • dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego w ramach przydzielonych obowiązków, dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze, sprzęt szkolny i przydzieloną pracownię,

  • prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną,

  • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania (praca z uczniem zdolnym i słabym, udział w konkursach, olimpiadach i imprezach sportowych itd.),

  • w ocenie uczniów kieruje się bezstronnością, obiektywizmem i sprawiedliwym traktowaniem,

  • podnosi poziom wiedzy merytorycznej i doskonali umiejętności dydaktyczne (uczestnictwo w konferencjach metodycznych, studiach pedagogicznych, kursach itd.),

  • współpracuje z rodzicami,

  • podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów po przez rozmowy indywidualne, zaangażowanie samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego,

  • inspiruje i wspomaga działania zespołowe organizując spotkania i imprezy klasowe, prace społeczne, apele szkolne,

  • współdziała z innymi nauczycielami, dyrekcją i pedagogiem,

  • początkujący nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, rady pedagogicznej, doradców metodycznych.

§ 42

Uczniowie szkoły.

 1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 2. Prawa i obowiązki ucznia oraz nagrody i kary dla ucznia są załącznikiem do niniejszego statutu.


§ 43

 

Rzecznik Praw Ucznia

przy zespole szkół w Bytomiu Odrzańskim.

Zakres działalności Rzecznika Praw Ucznia

§ 44

W  Szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów i nauczycieli, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.


§ 45

Rzecznik Praw Ucznia jest powoływany przez Dyrektora Szkoły – z zachowaniem procedury § 44 – na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 46

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
- na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
- na wniosek samego Rzecznika.

§ 47

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

§ 48

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę. 

§ 49

1.      Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 • znajomość Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka .

 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,

 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

 • kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych,

 • składania sprawozdania przed Radą Pedagogiczną ze swojej działalności,

 • prowadzenie dokumentacji wraz z rejestrem spraw.

 

2.      Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do :

 • swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,

 • wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego praw ucznia,

 • zapoznania się z opinią stron konfliktu,

 • uczestnictwa w roli obserwatora w obradach Samorządu Uczniowskiego, jeżeli charakter sporu tego wymaga,

 • uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzaniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,

 • odstąpienia od podjęcia interwencji.

§ 50

1.      Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

 • skierowanie sprawy do Dyrektora Szkoły w razie nierozstrzygnięcia sporu,

 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

2.      Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 • podjęcie mediacji ze stronami,

 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w  przypadku nierozstrzygnięcia sporu.

3.     Po wyczerpaniu procedury zawartej w ust.2, każda ze ston może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji w spornej sprawie.

4.      Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

 

 

Rozdział V. Organizacja Zespołu szkół

Gimnazjum

§ 51

 1. Gimnazjum jest trzecim etapem edukacyjnym. To trzyletnia obowiązkowa szkoła dla uczniów w wieku od 12- 13 lat do 15 - 16 lat. W gimnazjum podejmują naukę absolwenci klas szóstych szkoły podstawowej, zachowując ten sam oddział klasowy.

 2. W wyjątkowej sytuacji na wniosek rodzica (opiekuna) decyzję o zmianie oddziału podejmuje dyrektor Zespołu Szkół.

 3. W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 4. W gimnazjum obok przedmiotów (bloków przedmiotowych) wprowadza się Projekt edukacyjny.

§ 52

Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania gimnazjum w ramach Zespołu Szkół są zbieżne z § 28 - 43 z wyjątkiem § 32.

§ 53

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu:

Zespół Szkół

im. Józefa Wybickiego

ul. Kościelna 9 tel. 3884149       65-115 Bytom Odrzański


Regon 971253634

 1. Stemple szkoły to pieczątki o treści:

 

          Zespół Szkół

       Szkoła Podstawowa

im. Józefa Wybickiego

ul. Kościelna 9 tel. 3884149

65-115 Bytom Odrzański

Regon 970570255

 

Zespół Szkół

Gimnazjum

ul. Kościelna 9 tel. 3884149

65-115 Bytom Odrzański

Regon 977927223

 

 

 1. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 2. Szkoła posiada własny sztandar godło oraz ceremoniał szkolny.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.

 6. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.   

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright 2008-2010 by Bogdan Banaś